నాగుల చవితి స్తోత్రము

Nagula Chavithi Stotram
ఈ స్తోత్రాన్ని నాగుల చవితి రోజున పుట్ట చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ పఠించాలి.

సర్ప సర్ప భద్రాంతే దూరం గచ్ఛ మహావిషమ్|  
జనమేజయ యాగాంతే ఆస్తిక వచనమ్|  
అనంతాయ నమస్తుభ్యం సహస్రశిరస్తేనమః|  
నమోస్తు పద్మనాభాయ నాగానాం పతయేనమః| 
అనంతో వాసుకిం శేషం తక్షకః గుళికస్తథా|| 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post