సూర్యాష్టకం

సూర్యాష్టకం
సూర్యాష్టకం
ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర|
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే||

సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం|
శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం|
మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం|
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ|
ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం|
ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం|
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం|
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం||

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం|
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్||

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే|
సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా||

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే|
న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి||

ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం||

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post