మహా శివరాత్రి

మహా శివరాత్రి
మహా శివరాత్రి 
మహా శివునకు ప్రధానమైన పర్వదినం మహా శివరాత్రి. ఈ మహా శివరాత్రి విధులలో పగలు ఉపవాసం చేయడం, రాత్రి జాగారం చేయడం ముఖ్యమైనవి. ప్రతి నెలలో మాస శివరాత్రి వస్తున్నప్పటికీ, పన్నెండు మాస శివరాత్రులలోకి ప్రధానమైన పర్వదినం కాబట్టి దీనిని మహా శివరాత్రిగా పేర్కొంటున్నారు.

శివరాత్రి సంకల్పం

శివరాత్రి వ్రతం హ్యేతత్కారిష్యేహం మహాఫలం
నిర్విఘ్నం కురు దేవాత్ర త్వత్ప్రసాదాజ్జగత్పతే
చతుర్ధశ్యామ్ నిరాహారో భూత్వా శంభో-పరే-హని
భోక్ష్యే-హం భుక్తి ముక్త్యర్థం శరణంమే భవేశ్వర 

1/Post a Comment/Comments

  1. This playing site additionally hosts progressive jackpot slots have the ability 카지노사이트 to|you possibly can} play to probably hit it massive. I all the time play the machine for a number of} spins simply to see if the profitable cycle continues. But it is most secure not to spend too much quantity of} time half in} after you have gained, as you're more likely to|prone to} lose cash. Be sure you all the time have your membership card inserted in your slot machine before you spin. Our prime choose is Popinata, a 96% RTP slot sport with a Mexican celebration theme that was developed by RealTime Gaming. It’s a 50-reel slot that comes with 5 pay-lines and a max payout of a hundred twenty five,000.

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post