నాగ దేవతా అష్టోత్తర శత నామావళి

నాగ దేవతా అష్టోత్తర శత నామావళి
నాగ దేవతా అష్టోత్తర శత నామావళి
నాగదేవుని యొక్క అష్టోత్తర శత నామావళి. ఈ 108 నామములను నాగ దేవత ఉపచార పూజలందును, నాగ చతుర్థి, మరియు నాగ పంచమి రోజులలో పఠించవలెను. 

ఓం అనంతాయ నమః 
ఓం ఆదిశేషాయ నమః  
ఓం అగదాయ నమః 
ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః 
ఓం అమిత విక్రమాయ నమః  || 5 || 
ఓం అనిమిష అర్చితాయ నమః 
ఓం ఆదివంద్యా నివృత్తయే నమః 
ఓం వినాయకోదర బద్ధాయ నమః 
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః 
ఓం వేద స్తుత్యాయ నమః  || 10 || 
ఓం విహిత ధర్మాయ నమః 
ఓం విషధరాయ నమః 
ఓం శేషాయ నమః 
ఓం శత్రుసూదనాయ నమః 
ఓం అశేష పణామండల మండితాయ నమః || 15 || 
ఓం అప్రతిహత అనుగ్రహదాయాయే నమః 
ఓం అమితాచారాయ నమః 
ఓం అఖండ ఐశ్వర్య సంపన్నాయ నమః 
ఓం అమరాహి పస్తుత్యాయ నమః 
ఓం అఘోర రూపాయ నమః || 20 || 
ఓం వ్యాళవ్యాయ నమః 
ఓం వాసుకయే నమః 
ఓం వరప్రదాయకాయ నమః 
ఓం వనచరాయ నమః 
ఓం వంశ వర్ధనాయ నమః || 25 || 
ఓం వాసుదేవ శయనాయ నమః 
ఓం వటవృక్షార్చితాయ నమః 
ఓం విప్ర వేషధారిణే నమః 
ఓం త్వరితాగమనాయ నమః 
ఓం తమోరూపాయ నమః || 30 || 
ఓం దర్పీకరాయ నమః    
ఓం ధరణీధరాయ నమః 
ఓం కశ్యపాత్మజాయ నమః 
ఓం కాలరూపాయ నమః 
ఓం యుగాధిపాయ నమః || 35 || 
ఓం యుగంధరాయ నమః 
ఓం రశ్మివంతాయ నమః 
ఓం రమ్యగాత్రాయ నమః  
ఓం కేశవ ప్రియాయ నమః 
ఓం విశ్వంభరాయ నమః || 40 || 
ఓం శంకరాభరణాయ నమః 
ఓం శంఖపాలాయ నమః 
ఓం శంభుప్రియాయ నమః 
ఓం షడాననాయ నమః 
ఓం పంచ శిరసయే నమః || 45 || 
ఓం పాపనాశాయ నమః 
ఓం ప్రమదాయ నమః 
ఓం ప్రచండాయ నమః 
ఓం భక్తి వశ్యాయ నమః 
ఓం భక్త రక్షకాయ నమః || 50 || 
ఓం బహు శిరసయే నమః 
ఓం భాగ్య వర్ధనాయ నమః 
ఓం భవ భీతి హరాయ నమః  
ఓం తక్షకాయ నమః  
ఓం లోకత్రయాధీశాయ నమః || 55 || 
ఓం శివాయ నమః 
ఓం వేదవేద్యాయ నమః 
ఓం పూర్ణాయ నమః 
ఓం పుణ్యాయ నమః 
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః || 60 || 
ఓం పటేశాయ నమః 
ఓం పారగాయ నమః 
ఓం నిష్కళాయ నమః 
ఓం వరప్రదాయ నమః 
ఓం కర్కోటకాయ నమః  || 65 || 
ఓం శ్రేష్టాయ నమః 
ఓం శాంతాయ నమః 
ఓం దాంతాయ నమః 
ఓం ఆదిత్య మర్ధనాయ నమః 
ఓం సర్వ పూజ్యాయ నమః || 70 || 
ఓం సర్వాకారాయ నమః 
ఓం నిరాశాయాయ నమః 
ఓం నిరంజనాయ నమః 
ఓం ఐరావతాయ నమః 
ఓం శరణ్యాయ నమః || 75 || 
ఓం సర్వదాయకాయ నమః 
ఓం ధనుంజయాయ నమః 
ఓం అవ్యక్తాయ నమః 
ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః 
ఓం తమోహరాయ నమః || 80 || 
ఓం యోగీశ్వరాయ నమః 
ఓం కళ్యాణాయ నమః 
ఓం వాలాయ నమః 
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః 
ఓం శంకరానందకరాయ నమః || 85 || 
ఓం జిత క్రోధాయ నమః 
ఓం జీవాయ నమః 
ఓం జయదాయ నమః 
ఓం జప ప్రియాయ నమః 
ఓం విశ్వరూపాయ నమః || 90 || 
ఓం విధి స్తుతాయ నమః 
ఓం విధేంద్ర శివ సంస్తుత్యాయ నమః 
ఓం శ్రేయ ప్రదాయ నమః 
ఓం ప్రాణదాయ నమః 
ఓం విష్ణుతల్పాయ నమః || 95 || 
ఓం గుప్తాయ నమః 
ఓం గుప్తాతరాయ నమః 
ఓం రక్త వస్త్రాయ నమః 
ఓం రక్త భూషాయ నమః 
ఓం భుజంగాయ నమః || 100 || 
ఓం భయ రూపాయ నమః 
ఓం సరీసృపాయ నమః 
ఓం సకల రూపాయ నమః 
ఓం కద్రువా సంభూతాయ నమః 
ఓం ఆధారవీధిపథికాయ నమః || 105 || 
ఓం శుషుమ్నాద్వారమధ్యగాయ నమః 
ఓం ఫణిరత్న విభూషణాయ నమః 
ఓం నాగేంద్రాయ నమః || 108 || 

||ఇతి నాగ దేవతా అష్టోత్తర శత నామావళి|| 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post