వైర భక్తి

వైర భక్తి
వైర భక్తి 
భగవంతుడు క్షమాగుణం కలవాడు అయినా కొందరిని ఎందుకు శిక్షిస్తాడు?, అలాగే తాను సంహరించిన రాక్షసులకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించి తనలో ఎందుకు ఐక్యం చేసుకుంటాడు? అనేవి చాలామందికి తరచుగా జనించే ప్రశ్నలు. 

భగవంతుని పైన భక్తిని ప్రదర్శించే విధానాలలో వైర భక్తి అనేది కూడా ఒక విధానం. కొంతమంది భక్తుల కన్నా కూడా ఎక్కువగా భగవంతుని గురించే ఆలోచించేవారు రాక్షసులు. వైరీ భావం తోనే భగవంతుని తత్వాన్ని, ఆలోచనా విధానాల్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసేవారు. ఎందుకు చేస్తున్నామనేది కాకుండా, ఇలా మనసును ఎంత ఏకాగ్రతగా భగవంతుని పైన నిమగ్నం చేస్తున్నాం అనేదే ప్రధానం. జయ విజయులు కూడా శాపగ్రస్తులై రాక్షస జన్మ తీసుకుని వైర భక్తి మార్గంలోనే త్వరగా భగవంతుని సన్నిధి కి చేరారు. 

0/Post a Comment/Comments