కనురెప్పలు

కనురెప్పలు
కనురెప్పలు
కళ్ళముందున్న నిన్ను
ప్రతీక్షణం చూడాలన్న నా మాట ను

కనురెప్పలు వినకుండా మూసుకుంటున్నాయి......
అంతలోనే తెరుచుకుంటున్నాయి మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ.........

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post