0
తెలిపేదెలా?
తెలిపేదెలా?
ఓ చెలీ

చంద్రుడు లేని ఆకాశం
దిగులుగా నున్న సంగతి తెలిపేదెలా?


తన కోసమే నింగి, చుక్కలు
వేచాయని నెలరాజు కి తెలిసేదెలా?


తనకి ప్రతిబింబమైన నీవే తెలపాలేమో?!?!?!

Post a Comment

 
Top