0

నువ్వున్నావా?
నువ్వున్నావా?
తెలవారగానే వికసించిన పుష్పం నీవు
ఆ పుష్పం కోసమే ఉదయించిన రవిని నేను

నేను ఉదయించింది నీ కోసమే
నీవు వికసించింది నా కోసమే

నా మనసులో ప్రేమ నీ కోసమే
నీ పెదవుల్లో నవ్వు నా కోసమే

నేను పుట్టింది నీ కోసమే
నువ్వున్నావనిపిస్తోంది నా కోసమే.
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post a Comment

 
Top